Mening, livssyn og helse. Fagkonference i religionspsykologi 21 – 22. oktober 2013

Hva vil det si at livet er meningsfylt? Hva slags kilder til mening har vi?
Og hvilken betydning har opplevelse av mening for helse og behandling?
Livssynet er sentralt i menneskers arbeid med å skape mening i livet. Livssynet kan være både religiøst og
sekulært. At livet er meningsfylt er forbundet med opplevelse av tillit, tilhørighet og tilknytning.
Det gjøres stadig mer forskning på hvilke kilder folk har til mening og hvordan mening har betydning for
helse, behandling og evne til å tåle sykdom og mestre kriser (resiliens).
En av de fremste forskerne innen dette feltet er psykolog Tatjana Schnell, ass. professor ved universitetet
i Innsbruck. Hun vil forelese om dette på konferansens andre dag, der også den danske helsepsykologen
Peter la Cour vil bidra.
På konferansens første dag setter vi søkelys på religionspsykologi som fag og hvilken betydning innsikter
fra religionspsykologi kan ha for god behandling og helsetjeneste. I den forbindelse presenteres også en
ny fagbok i religionspsykologi med en rekke nordiske bidragsytere.

Speak Your Mind