The relationship between faith and health among twins in Denmark

Description of the researchproject on the relationship between faith and health among Danish twins in Danish:

Forholdet mellem tro og helbred

Et tværvidenskabeligt forskningsprojekt med anvendelse af det Danske Tvillingeregister

Baggrund og formål

Et nyt forskningsprojekt indenfor Netværk for Forskning i Tro og Helbred med start i 2009 ønskes forholdet mellem tro og helbred udforsket i samarbejde med Det Danske Tvillingeregister.

Formålet med dette forskningsprojekt er med anvendelse af Det Danske Tvillingeregister at udforske forholdet mellem tro, helbred og religiøs mestring af sygdom. Denne forskning har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning. I de senere år er der imidlertid kommet øget fokus på feltet bl.a. inspireret af stigende international forskningsaktivitet. Flere sociologiske undersøgelser påviser, at ca. 65 % af den danske befolkning har en gudstro. Antallet af erklærede ateister ligger omkring 5 %. 57 % oplyser, at de undertiden beder en bøn, og 26 % anfører, at de beder hver dag. Selvom danskere er anderledes troende end fx den nordamerikanske befolkning, hvor langt flere end i Danmark går hyppigt i kirke, synagoge eller moske, er danskerne således ikke irreligiøse, men måske snarere troende på en anden og oftest mere privat måde.

International forskning har påvist sammenhænge mellem livskvalitet, religiøsitet og sygdomsrisiko, livslængde og mestring af sygdom (se nedenfor). Det vil således være oplagt interessant at undersøge lignende sammenhænge i Danmark og sammenligne danske og internationale forhold herom. Tvillingestudier egner sig i særlig grad til at udforske i hvilken grad religiøs prægning er betinget af individuelle forhold, opvækstbetingelser (miljø) og genetiske forhold (arv). Der findes kun meget begrænsede tvillingestudier om disse forhold, og det Danske Tvillingeregister er aldrig brugt til hertil. Det er dette forskningsprojekts formål at etablere forskningsbaseret og praksisrelevant viden på højeste internationale niveau om patienters eksistentielle og religiøse holdninger, behov og mestringspraksis. Overordnet er målet at belyse danske patienters eksistentielle og religiøse behov og styrke de sundhedsprofessionelles omsorgs- og støttekompetencer på området.

Den første survey om religiøse værdier og religiøs coping sendes til 11.500 tvillinger i september 2009. Data behandles i selve projektfasen, når finansiering er på plads, efterplanen fra januar 2010 til december 2013 i samarbejde med cand.scient.soc (og ph.d.-kandidat) Rikke Skovgaard Christensen, Lektor, theol.dr. Niels Christian Hvidt, prof., dr.med. Kaare Christensen og en biostatistiker fra Tvillingeregisteret. Målet er at følge op på resultater fra spørgeskemadelen med kvalitative tilgange.

Projektet indgår som en del af Holdnings- og værdiundersøgelsen 2009 om politiske og religiøse værdier på Det Danske Tvillingeregister (www.sdu.dk/dtr/vaerdier). Projektet er endvidere indfældet i Netværk for Forskning i Tro og Helbred (www.faith-health.org).

Forskningsspørgsmål

1. Religiøs tro og sygdomsrisiko. Er der en sammenhæng mellem helbred, religiøs tro og religiøs livsstil?

2. Religiøs tro og mestring af sygdom. Kan den religiøse tro indeholde ressourcer til håndtering af sygdom? I vor høj grad udgør de positive, henholdsvis negative ressourcer?

3. Individuelle faktorer, miljø og arv i religiøs prægning. Hvilke af følgende tre faktorer præger primært menneskers religiøsitet og især deres religiøst betingede mestring af sygdom: a) individuelle faktorer, herunder sygdomserfaringer, b) opvækstbetingelser (miljø), eller c) genetiske forhold (arv).

 

Publications:

1. D. Hvidtjorn, J. Hjelmborg, A. Skytthe, K. Christensen, N. C. Hvidt, Religiousness and Religious Coping in a Secular Society: The Gender Perspective. Journal of Religion & Health,  (2013).

2. D. Hvidtjorn et al., Familial resemblance in religiousness in a secular society: a twin study. Twin research and human genetics: the official journal of the International Society for Twin Studies 16, 544-553 (2013).

Speak Your Mind